UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE ATELIERS OP RUIGOORD

EEN ATELIER OP RUIGOORD?

Dat kan, want er komen met enige regelmaat ateliers beschikbaar. Een atelier op Ruigoord is iets bijzonders, omdat de kunstenaars deel uitmaken van een actieve werkgemeenschap, die enkele bijzonder culturele manifestaties per jaar verzorgt. De beeldenroute tijdens Landjuweel en de jaarlijkse Paradiso Show zijn twee grote, maar er zijn ook kleinere festivals en bijeenkomsten waar het werk van Ruigoordse kunstenaars en het publiek elkaar ontmoeten.

Omdat Ruigoord een werkgemeenschap is, is er een Ateliercommissie ingesteld bestaande uit mensen van binnen en buiten Ruigoord, die de aanvragers, hun portfolio en motivatiebrief beoordelen aan de hand van een aantal criteria. De criteria zijn:

  • Een ateliergebruiker kan Ruigoord naar ‘buiten’ brengen
  •  Een ateliergebruiker wil zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van Ruigoord
  •  Een ateliergebruiker neemt kunstenaars en publiek van buiten mee naar Ruigoord
  •  Een ateliergebruiker werkt elke dag hard in zijn atelier, maar is ook hulpvaardig naar collega’s en levert een bijdrage aan de kwaliteit van het spirituele leven op Ruigoord.
  •  Een ateliergebruiker is aanwezig in de dorpsvergadering en andere gremia
  •  Een ateliergebruiker is zich bewust van de geschiedenis van Ruigoord, en van de organiserende beginselen van Ruigoord.
  •  Een ateliergebruiker voegt een discipline of een competentie toe ten opzichte van de kennis en expertise die reeds aanwezig in de werkgemeenschap
  •  Een ateliergebruiker heeft integriteit hoog in het vaandel staan, is eerlijk en onderschrijft de morele standaarden van de werkgemeenschap.

Deze criteria zijn opgesteld in 2009 tijdens twee workshops met het dorp en bekrachtigd in een vergadering van Stichting Ruigoord. Gegadigden dienen redelijkerwijs aan deze criteria te voldoen, zij niet noodzakelijkerwijs aan ieder onderdeel in gelijke mate.

HOE KAN IK EEN AANVRAAG DOEN VOOR ATELIERRUIMTE OP RUIGOORD?
Je kunt een aanvraag doen door je portfolio en motivatie voor het gebruik van een atelier op Ruigoord in te dienen via Kantoor Ruigoord, te bereiken via . Indien je door de eerste selectieronde heen komt, word je uitgenodigd voor het gesprek met de Ateliercommissie. De commissie kan zich in dat gesprek laten bijstaan door een externe deskundige. Is dit gesprek positief, dan volgt de introductie bij de dorpsvergadering. Vervolgens ontvang je een contract van het bestuur van Stichting Ruigoord en vindt het welkomst gesprek met de huurcommissie plaats.

Kijk voor meer informatie bij:
STRO_reglement_ateliercommissie
STRO_algemene_informatie_ateliergebebruik_en_ateliergebruikers

WAT VOOR SOORT ATELIERS ZIJN ER OP RUIGOORD?
Er zijn twee typen ateliers: ateliers in de oudbouw en nieuwbouw ateliers. Ateliers in de oudbouw zijn er in veel verschillende maten van een heel pand, een schuur, tot een étage in een voormalige doorzonwoning.

Nieuwbouw ateliers meten standaard 5 x 10 of de helft daarvan en kunnen alleen verhuurd worden aan ateliergebruikers die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een BTW nummer hebben. Zij zijn dus bedrijfsmatig actief als producent van culturele producten of diensten.

WAT KOST EEN ATELIER OP RUIGOORD?
De kosten van een atelier op Ruigoord zijn afhankelijk van een aantal factoren:
aantal vierkante meters
oudbouw of nieuwsbouw
mate van zelfwerkzaamheid bij onderhoud
De kosten liggen tussen € 70,- per maand voor een eenvoudige schuur, tot € 277,- per maand ex BTW voor een nieuwbouw atelier van 10 x 5 meter. Deze prijzen zijn exclusief kosten voor elektriciteit, gas en verwarming.

WAT STAAT ER IN DE KLEINE LETTERTJES?
Deze huurovereenkomst tussen de ateliergebruiker en Stichting Ruigoord omvat onder andere de volgende bepalingen:
Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden als atelier.
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Ruigoord iets anders te doen in de ateliers.
De huurder aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het zich bevindt. Interne verbouwingen en aanpassingen zijn mogelijk, maar dienen van tevoren aan Stichting Ruigoord ter schriftelijke goedkeuring te worden voorgelegd en mogen worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming.
Het buitengebied – ook rondom de ateliers – behoort niet tot het gehuurde. De huurder is echter verplicht het gebied rond het perceel binnen een straal van 5m op orde te houden.
Het is niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren, behoudens bijzondere gevallen en dan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke aanmelding aan en toestemming van Stichting Ruigoord.
De ateliers zijn bedrijfsruimtes, een huurcontract wordt telkens voor de periode van een jaar aangegaan.

Kijk voor meer informatie bij:
sjabloon_huurovk_Ruigoord
Algemene bepalingen kantoorruimte juli 2003 ROZ
STRO_algemene_informatie_ateliergebebruik_en_ateliergebruikers

WAT IS DE TAAK VAN STICHTING RUIGOORD?
Stichting Ruigoord is opgericht in 2001 om een juridische entiteit te vormen waarmee de gemeente Amsterdam een huurcontract kon afsluiten. In de statuten van Stichting Ruigoord staat het volgende over de doelen van Stichting Ruigoord:

Het vormen van een trefpunt van informele en gevestigde cultuur met een nationaal en internationaal karakter, ter plaatse van Ruigoord
Het inspireren, initiëren, realiseren en continueren van Ruigoord als groene culturele enclave in een zo levendig mogelijke wisselwerking met de haven en het omliggende industriegebied, éen en ander in goede relatie met de culturele voorzieningen in de regio
En voorts al hetgeen dat met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord

De stichting tracht haar doel ondermeer te verzekeren door:
Het verschaffen van ruimtelijke, technische en organisatorische faciliteiten voor kunstzinnige faciliteiten
Het daartoe in huur, erfpacht of anderszins verwerven, beheren of behouden van gronden en opstallen en overige voorzieningen ter plaatse van het zogenaamde ‘plangebied Ruigoord’, zoals nader omschreven in de met de gemeente Amsterdam te sluiten huurovereenkomst
Het aangaan van samenwerking op contractuele basis met een of meer rechtspersonen, voor enerzijds de organisatie en uitvoering van culturele activiteiten, anderzijds voor beheerstaken als onderhoud van gronden en opstallen
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst of het behalen van commercieel voordeel.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE BEPALINGEN UIT DE HUUROVEREENKOMST TUSSEN STICHTING RUIGOORD EN DE GEMEENTE AMSTERDAM?

De bestemming woonruimte is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan Afrikahaven. Een woonfunctie kan niet gecombineerd worden met de ontwikkeling en exploitatie van de Afrika haven en omliggende terreinen. De gemeente stelt de gebouwenen ter beschikking met het doel deze te verhuren als atelierruimte.

Onder bewoning of wonen in deze overeenkomst niet wordt verstaan incidenteel nachtverblijf in verband met bewaking of beveiliging van opstallen en zaken van waarde en/of ondersteunende activiteiten voor artistieke doeleinden in de ateliers of de centrale ruimten

Aan de lijst van opstallen zijn in 2009 toegevoegd:
De Pyramide
Het kabouterhuisje
De nieuwe ateliers
En tijdelijke verhuur van kleine percelen t.b.v. medewerkers van de stichting, met een maximum van zes medewerkers en een duur van maximaal zes maanden. Deze percelen mogen uitdrukkelijk niet gebruikt worden als woning.
Kijk voor meer informatie bij:
STRO_huurovereenkomstHA_2005
STRO_statuten_en_wijziging

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.